Ysgolion

Y pecyn cymorth ar gyfer rheoli busnes ysgolion

Mae ar reolwyr busnes, staff swyddfeydd ac athrawon ysgolion angen rhagor o amser i sicrhau dylanwadau addysgol allweddol. Dylai ymgysylltu â rhieni fod yn gadarnhaol ac yn effeithiol. Dewch i ni gael gwared ar y llythyrau hynny wedi'u gwasgu i mewn i fagiau, taenlenni sy'n nodi 'pwy sy'n gwneud peth' a swnian ar rieni am daliadau, a sicrhau fod amser ar gael ar gyfer addysg.

Cychwynnwch ddefnyddio eeZeeTrip nawr 

App for parents

Taliadau syml.

Gall rhieni dalu'n ddiogel am unrhyw weithgaredd trwy gyfrwng apiau iOS ac Android neu wefan eeZeeTrip.  O fewn eiliadau, gall rhiant dalu am brydau ysgol, tripiau a chlybiau wedi'r ysgol. Caiff taliadau eu talu'n awtomatig i mewn i gyfrif priodol yr ysgol neu'r awdurdod lleol.

Cyfathrebu effeithiol.

Cyfathrebwch â rhieni trwy gyfrwng yr Ap, ebost a negeseuon testun. Gwybodaeth berthnasol ar flaenau bysedd rhieni ynghylch gweithgareddau; hysbysiadau am absenoldebau a chylchlythyrau. Bydd cyfathrebu amserol, modern, wedi'i lunio'n arbennig ar gyfer rhieni prysur, yn gwella ymgysylltu ac yn lleihau costau.

Llai o faich gwaith. Bob dydd.

Bydd eeZeeTrip yn helpu ysgolion i sicrhau amser ar gyfer pethau pwysicach. Treuliwch llai o amser yn gwneud tasgau rheoli beunyddiol sy'n ddiflas ac yn ailadroddus. Profwyd fod eeZeeTrip yn arbed amser ac arian i ysgolion, ac mae'n rhyddhau staff ac yn sicrhau rhagor o adnoddau ar gyfer addysg.

Adeiladwyd gennym ni, lluniwyd gan ysgolion.

Bydd Dangosfwrdd eeZeeTrip yn olrhain pob taliad, cofrestru i gyfranogi mewn gweithgareddau, caniatâd rhieni i gyfranogi mewn tripiau a llawer rhagor- y cyfan mewn amser real. eeZeeTrip yw'r siop un stop ar gyfer rheoli gweithgareddau, taliadau a chyfathrebu.

App for parents

Symleiddio rheolaeth ysgolion

Byddwn yn mesur ein llwyddiant ar sail faint o amser ac arian byddwch yn ei arbed wrth wneud tasgau rheoli beunyddiol eich ysgol. Os ydych chi'n defnyddio nifer o systemau ar hyn bryd i gyfathrebu â rhieni, derbyn taliadau a threfnu gweithgareddau, byddai eeZeeTrip yn ddelfrydol i chi.

Anfonwch Negeseuon yn syth i ffonau rhieni am ddim. Anfonwch gylchlythyrau, hysbysiadau ynghylch absenoldeb, dogfennau a lluniau trwy negeseuon yn yr ap, e-byst a negeseuon testun.

Arbedwch oriau o amser trwy ddefnyddio eeZeeTrip i reoli prydau eich ysgol. Bydd yn gofalu am niferoedd dyddiol y gegin, prydau ysgol am ddim a phrydau ysgol am ddim i bawb, ac yn derbyn taliadau ar-lein gan rieni.

Gofynnwch am Daliadau ar gyfer digwyddiadau, prydau, clybiau a gweithgarwch arall. Bydd hwylustod i rieni yn golygu taliadau cyflymach a llai o swnian. A byddwn ni'n bancio'r arian i chi!

Crëwch ddigwyddiadau, hysbyswch rieni am weithgareddau'r ysgol. Casglwch ganiatâd rhieni a thaliadau yn ddidrafferth. Cynhaliwch hanes archwilio llawn a chloniwch ddigwyddiadau er mwyn eu sefydlu'n gyflym.

Defnydd cyflym a chynnal a chadw didrafferth. Gellir cysoni eeZeeTrip â'r holl brif Systemau Rheoli Gwybodaeth.

Mae pob ysgol sy'n defnyddio eeZeeTrip wrthi'n lleihau eu baich gwaith ac yn sicrhau fod rhagor o amser ar gael i staff ar gyfer pethau pwysig yr ysgol.

App for parents

Y PLATFFORM GORAU I YSGOLION AR-LEIN AC AR FFONAU SYMUDOL

Platfform y gellir ei ddefnyddio'n syth.

Ysgol

Y dull cyflymaf o gychwyn derbyn taliadau, casglu caniatâd rhieni, a chyfathrebu â rhieni. Mae eeZeeTrip yn gweithio ar draws yr ysgol. Trefnwch eich holl weithgareddau cyfoethogi a'ch diwrnodau estynedig. Rheolwch y ddarpariaeth feithrin a chlybiau yn ystod y gwyliau, casglwch daliadau am brydau a sicrhewch fod rhieni'n cael eu hysbysu am bethau bob amser.

App for parents

Rhieni

Gall rhieni gael gwybodaeth ar ein hapiau Android ac iOS rhagorol neu trwy gyfrwng y wefan. Bydd eeZeeTrip yn hwyluso ymgysylltu â phob rhiant, beth bynnag fo'r teclyn sydd ganddynt. A chaiff rhieni sydd ddim ar-lein eu cynnwys hefyd, diolch i'n hopsiwn argraffu clyfar.

App for parents

Rheoli ysgolion yn glyfar

Rydym yn sicrhau amser ar gyfer addysg.