Telerau, Amodau a Chwcis

© Arfon Software Ltd.

Darllenwch y Telerau ac Amodau os gwelwch yn dda.

Ni fydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu newid gan delerau busnes unrhyw gleient oni dderbynnir yn benodol yn ysgrifenedig gan reolwr cyfarwyddwr Arfon Software Cyf.

Diffiniadau

Mae’r“safle hwn” yn cyfeirio at yr holl dudalennau rhyngrwyd ar barthau www.eezeetrip.co.uk a www.eezeetrip.com ac unrhyw is-barthau eraill neu gymwysiadau ffôn symudol iOS, Android a gwe symudol dan reolaeth Arfon Software Cyf ac unrhyw gynnwys e-bost sy’n cael ei gyfathrebu fel rhan o’ch cytundeb trwyddedu.

Mae“Arfon Software Ltd” yn cyfeirio at unrhyw berson neu sefydliad, p’un a yw’n fasnachol neu beidio, sy’n ymwneud ag unrhyw ran o ddylunio, datblygu, rheoli, delio ag ymatebion, marchnata, hysbysebu neu agweddau tebyg eraill o’r wefan hon; mae “Defnyddiwr” yn cyfeirio at unrhyw berson sy’n ymweld â, neu’n rhyngweithio â’r Safle hwn, gan gynnwys “Chi”;

Mae“Cynnwys” yn cyfeirio at unrhyw destun, ffotograff neu ddelwedd arall a gyflwynir i Ddefnyddiwr gan Arfon Software Cyf ar y Safle hwn.

Cyffredinol

Mae’r Telerau ac Amodau canlynol yn llywodraethu’ch defnydd o’r Wefan hon (y parthau www.eezeetrip.co.uk a www.eezeetrip.com, secure.eezeetrip.co.uk, app.eezeetrip.co.uk, unrhyw is-barthau, cymwysiadau ffôn symudol iOS, Android a gwe symudol eraill), a’ch perthynas â Arfon Software Cyf. Trwy ddefnyddio’r safleoedd hyn, rydych yn cytuno i fod wedi’ch rhwymo gan y Telerau ac Amodau hyn. Os nad ydych yn cytuno â’r telerau defnydd hyn, datgysylltwch o’r safle hwn a pheidiwch â defnyddio’r safle hwn ymhellach. Gallai’r Telerau ac Amodau hyn newid heb rybudd pellach i chi ac mae Arfon Software Cyf yn argymell eich bod yn gwirio’r Telerau ac Amodau pa bryd bynnag y byddwch yn defnyddio gwefannau, systemau neu wasanaethau eeZeeTrip.

Gan hynny, mae Arfon Software Cyf yn caniatáu i ymwelwyr â’r Gwefannau’r We Fyd-eang hyn gyrchu’r tudalennau hyn ar yr amod eich bod yn cytuno i dderbyn cymhwysiad deddfau Cymru a Lloegr i lywodraethu materion rhwng Arfon Software Cyf yn ymwneud â’r wefan hon a’ch bod yn cytuno i indemnio Arfon Software Cyf a pheidio â disgwyl i Arfon Software Cyf fod yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a ddaw i’r amlwg o ganlyniad uniongyrchol neu anuniongyrchol i’r camau y byddwch o bosibl yn eu cymryd yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y Wefan hon, p’un a yw’n deillio o esgeuluster, camliwio, torri unrhyw ddyletswydd statudol, neu unrhyw amodau, gwarantiad neu delerau (diamwys neu’n oblygedig) o unrhyw gontract, cytundeb neu fel arall a ph’un a yw colled o’r fath yn uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol.

Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy’n cael eu storio ar yriant caled eich cyfrifiadur gan wefannau rydych yn eu hymweld er mwyn galluogi i’r safle ‘gofio’ pwy ydych chi. Yn gyffredinol, mae’r cwcis yn weladwy i’r safle sy’n eu gweini yn unig, ac nid i wefannau eraill. Mae ‘gweini’ yn golygu lleoedd ar yriant called eich cyfrifiadur.

Rydym ni’n defnyddio’r offeryn Google Analytics am ddim (gweler http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/) i gasglu a dadansoddi ystadegau’r safle. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis parhaus i dracio data. Nid yw’r cwcis hyn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy ac fe’u defnyddir i gasglu data ystadegol yn unig fel trawiadau ymweliadau a thudalennau. Mae cwcis Google Analytics yn storio cyfeiriadau IP ond nid ydym yn gallu cysylltu’r cyfeiriadau hynny ag unrhyw unigolyn neu lwybr drwy’r wefan. Mae Google yn defnyddio’r cwcis i ddarllen gwybodaeth a gwerthuso defnydd ymwelwyr o’r wefan ar ffurf adroddiadau ystadegol y gallwn eu cyrchu. Mae côd Google Analytics wedi’i ymgorffori yn côd ein safle ni fel bod ein safle ni yn gweini’r cwcis, ond mae Google yn gallu cyrchu’r cwcis. Gallwch atal cael eich tracio ar bob gwefan trwy ymweld â gwefan Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mae telerau Google Analytics yn gofyn ein bod yn atgynhyrchu’r geirio canlynol yn y polisi hwn:

Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi gwefannau a ddarperir gan Google, Inc. ("Google"). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis”, sef ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur, er mwyn helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r safle. Bydd yr wybodaeth sy’n cael ei chreu gan y cwci ar eich defnydd o’r wefan (yn cynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i storio ar serfwyr Google yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso’ch defnydd o’r wefan, crynhoi adroddiadau ar weithgaredd y wefan ar gyfer gweithredwyr y wefan a darparu gwasanaethau eraill yn ymwneud â gweithgaredd y wefan a defnydd o’r rhyngrwyd. Efallai y bydd Google hefyd yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd yn ofynnol iddynt wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd parti o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Gallwch wrthod y defnydd o gwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, fodd bynnag nodwch os byddwch yn gwneud hyn efallai na allwch wneud defnydd llawn o’r wefan hon. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn caniatáu i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac at y dibenion a nodir uchod. Sut i reoli a d

Sut i reoli a dileu cwcis

Ni fyddwn yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch chi.

Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cyfyngu neu rwystro’r cwcis a osodir gan ein gwefannau, neu yn wir unrhyw wefan arall, gallwch wneud hyn drwy osodiadau eich porwr. Dylai’r ffwythiant ‘Cymorth’ o fewn eich porwr ddweud wrthych sut i wneud hynny. Fel arall, efallai y byddwch chi am ymweld â www.aboutcookies.org sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ar sut i wneud hyn ar amrywiaeth eang o borwyr. Byddwch hefyd yn dod o hyd i fanylion ar sut i ddileu cwcis o’ch peiriant yn ogystal â gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis.

Cynnwys

Bwriedir yr Wybodaeth ar y Wefan hon at ddibenion cymorth a gwybodaeth yn unig. Nid yw Arfon Software Cyf neu unrhyw un o’i weithwyr, asiantaethau neu isgontractwyr yn gwneud unrhyw warantiad, diamwys neu’n oblygedig, neu’n cymryd unrhyw atebolrwydd neu gyfrifoldeb cyfreithiol am gywirdeb neu gyfanrwydd unrhyw wybodaeth ar y safle hwn neu unrhyw wefan y cyfeirir ati. Dylai’r rheiny sy’n cyrchu’r safle neu unrhyw safle y cyfeirir ato gymryd y camau priodol i wirio’r holl wybodaeth o’r fath.

Nid yw Arfon Software Cyf yn gwarantu cywirdeb, cyfanrwydd, neu ddefnyddioldeb unrhyw wybodaeth ar y Safle hwn ac nid yw’n mabwysiadu neu’n cymeradwyo neu’n gyfrifol am gywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw farn, cyngor neu ddatganiad a wneir. Nid yw Arfon Software Cyf yn gyfrifol am unrhyw Gynnwys sy’n anghyfreithlon, annymunol neu gyfreithadwy. Ni fydd Arfon Software Cyf yn gyfrifol o dan unrhyw amgylchiadau am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i ddibyniaeth unrhyw un ar wybodaeth neu Gynnwys arall sy’n cael eu cyhoeddi ar y Safle hwn neu’u trosglwyddo i Ddefnyddwyr.

Mae Arfon Software Cyf yn cadw’r hawl i olygu neu ddileu unrhyw Gynnwys heb ofyniad, rheswm neu rybudd, er nid yw hyn yn ofynnol.

Darperir y Cynnwys sydd ar gael ar y Safle hwn “fel y mae” heb warantau o unrhyw fath, naill ai diamwys neu’n oblygedig, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i’r holl warantau goblygedig o ansawdd foddhaol, addasrwydd ar gyfer diben, teitl, neu beidio â thorri unrhyw hawliau trydydd parti arbennig gan gynnwys, heb gyfyngiad, hawliau eiddo deallusol. Nid yw Arfon Software Cyf yn gwarantu na fydd unrhyw wallau, neu firysau, neu fater difenwol, annymunol, troseddol neu fater niweidiol arall yn y Cynnwys. Rydych chi’n gyfrifol am gost lawn unrhyw wasanaeth, atgyweirio, neu gywiro angenrheidiol. Efallai ceir anghywirdebau neu wallau teipograffyddol yn y Cynnwys a fydd yn cael eu cywiro wrth ddod o hyd iddynt yn ôl disgresiwn Arfon Software Cyf yn unig. Rydych yn cydnabod nad yw Arfon Software Cyf wedi ymgymryd ag unrhyw wirio o’r Cynnwys sydd ar y Safle hwn.

Ymwadiad O Warantiad A Chyfyngiad ar Atebolrwydd

Ni fydd Arfon Software Cyf, neu aelodau, staff, asiantaethau neu gyflenwyr, yn gyfrifol am unrhyw ddifrodi, gan gynnwys heb gyfyngiad, difrodi uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig, cosbedigol, canlyniadol, neu ddifrod arall o dan unrhyw amgylchiadau (gan gynnwys heb gyfyngiad colli elw, colli refeniw, neu golled economaidd debyg), p’un a yw mewn contract, y gyfraith gamweddau, neu fel arall, yn deillio o’r defnydd neu’r analluedd i ddefnyddio’r Cynnwys sydd ar gael ar y Safle hwn neu unrhyw safle cysylltiedig, hyd yn oed os cynghorir Arfon Software Cyf o’r posibilrwydd o hynny, neu am unrhyw hawliad gan drydydd parti.

Gan hynny, mae Arfon Software Cyf yn gwadu yn benodol unrhyw a phob gwarantiad, gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw warantau o ran argaeledd, cywirdeb, gwybodaeth, cynnyrch neu wasanaethau, ac unrhyw warantau o ansawdd foddhaol neu addasrwydd at ddiben penodol.

Ni fydd Arfon Software Cyf yn gyfrifol mewn unrhyw achos am unrhyw ddiffyg o ran perfformiad, gwall, hepgoriad, ymyriad, dileu, nam, oedi o ran gweithrediad neu drawsyriad, methiant y llinell gyfathrebu, dwyn neu ddinistrio neu fynediad heb ei awdurdodi i gofnodion neu eu newid neu’u defnyddio ar gyfer unrhyw achos gweithredu.

Imdemniad

Rydych yn cytuno i amddiffyn, indemnio’n llwyr a chadw Arfon Software Cyf, ei swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, asiantaethau a thrydydd parti wedi’u hindemnio’n llwyr bob amser, a’u rhyddarbed am unrhyw golledion, costau, atebolrwydd, difrodi a chostau (gan gynnwys ffioedd rhesymol) yn ymwneud â neu’n deillio o’ch defnydd o’r Safle hwn gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw dorri hawliau unrhyw trydydd parti (gan gynnwys heb gyfyngiad hawliau eiddo deallusol a hawliau preifatrwydd a chyhoeddusrwydd) ac unrhyw ddeunydd anghyfreithlon rydych yn ei gynnig i’r Safle hwn (gan gynnwys heb gyfyngiad deunydd sydd neu y gellid ei dybio’n ddifenwol, anweddus, annymunol, anghywir, cableddus, bygythiol neu anghyfreithlon), gan gynnwys unrhyw dorri termau’r cytundeb hwn gennych chi.

Toradwyedd

Yn achos unrhyw deler neu amod o’r cytundeb hwn sydd wedi’i wahardd gan gyfraith leol neu arall, dylid dehongli’r cytundeb hwn yn y fath fodd sy’n rhoi grym ac effaith i bob darpariaeth gyfreithlon.

Adnewyddu

I gynorthwyo’ch gweinyddiaeth a defnyddio a rhedeg y system eeZeeTrip yn llyfn, byddwn yn adnewyddu’ch trwydded(au) yn awtomatig gan ddefnyddio’r manylion talu rydych chi wedi’u rhoi eisoes. Os ydych yn dymuno canslo, rhaid ichi roi gwybod inni drwy ffonio rhif ffôn ein swyddfa a ddangosir ar ein gwefan neu drwy anfon e-bost atom ar hello@eezeetrip.co.uk i roi gwybod i ni. Os nad ydych yn rhoi gwybod i ni eich bod yn canslo’ch trwydded 30 diwrnod cyn y dyddiad adnewyddu, byddwn yn cyhoeddi anfoneb adnewyddu. Os ydych yn dewis canslo’ch trwydded ar ôl i anfoneb adnewyddu gael ei chyhoeddi yna byddwch yn gyfrifol am dalu ffi canslo gwerth 50% o werth yr anfoneb.

Rhybudd

Caiff y telerau defnydd eu llywodraethu yn unol â deddfau Cymru a Lloegr. Mae gan Arfon Software Cyf yr hawl i newid telerau ac amodau’r cytundeb hwn unrhyw adeg ar sail arfaethedig ar rybudd i Ddefnyddwyr. Bydd defnydd unrhyw Ddefnyddiwr o’r Safle hwn yn dilyn rhybudd o’r fath yn dynodi bod y Defnyddiwr yn derbyn y telerau ac amodau newydd. Gall Arfon Software Cyf roi rhybudd i Ddefnyddwyr drwy e-bost neu drwy bostio cyffredinol (nodir gan y gair “Rhybudd”)ar y Safle hwn.

Cofrestru

Mae’r manylion a ddarperir gennych wrth gofrestru neu ar unrhyw adeg yn bwysig. Mae’r defnyddiwr cofrestredig yn mynd ati i sicrhau bod y manylion yn gywir, cyflawn ac yn gyfredol. Rydych yn mynd ati i hysbysu Arfon Software Cyf ar unwaith o unrhyw newidiadau i’r wybodaeth rydych wedi’i darparu wrth gofrestru trwy ddiweddaru’ch manylion personol.

Preifatrwydd

Mae Arfon Software Cyf yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Rydym yn cael ein llywodraethu gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) Rhif Cofrestru ZA037261. Ni fyddwn yn gwerthu’ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd penodol. Weithiau, efallai y bydd angen i Arfon Software Cyf rannu’r wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu gyda’r unigolyn ei hun a chyda sefydliadau eraill hefyd (er enghraifft ysgolion, academyddion, awdurdodau lleol pan mae gan yr unigolyn cofrestredig blant). Pan fo hyn yn angenrheidiol, mae’n ofynnol inni gydymffurfio â phob agwedd o’r Ddeddf Diogelu Data (DPA). Nid yw Arfon Software Cyf yn gyfrifol am arferion preifatrwydd gwefannau trydydd parti sy’n gysylltiedig â’r safle hwn. Mae Arfon Software Cyf yn dilyn gweithrefnau diogelwch llym o ran storio’ch gwybodaeth bersonol i osgoi cyrchu heb ei awdurdodi. Mae’r serfwyr gwe a chronfa ddata sy’n rhedeg ar eeZeeTrip wedi’u lleoli mewn canolfanau data diogel y DU sy’n cydymffurfio â Safonau ISO yn ymwneud â diogelwch gwybodaeth. Gellir cael mwy o fanylion ar gais.

Hawlfreintiau A Nodau Masnach

Mae’r holl gynnwys a’r deunydd ar y safle hwn, oni ddywedir fel arall, yn destun hawlfraint ac wedi’u diogelu gan ddeddfau hawlfraint a darpariaethau cytuniad byd-eang. Ni ellir copïo, atgynhyrchu, addasu, cyhoeddi, lanlwytho, postio, trosglwyddo, neu ddosbarthu unrhyw logo, graffig, testun, sain neu ddelwedd o’r wefan hon, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw Arfon Software Cyf yn ôl ei system gyfrinair i gleientiaid. Oni ddarparir yn benodol yn hyn o beth, nid yw Arfon Software Cyf yn rhoi unrhyw hawl diamwys neu oblygedig i chi dan unrhyw batentau, hawlfreintiau neu nodau masnach.

Telerau Ac Amodau Masnachu

Mae Arfon Software Cyf yn cyhoeddi anfonebau i’w bartneriaid masnachu sy’n nodi dyddiadau disgwyl taliad yn eglur. Os bydd eich sefydliad yn dymuno cwestiynu unrhyw agwedd o’r anfoneb, mae Arfon Software Cyf yn rhoi cyfnod o 14 diwrnod o’i derbyn ichi wneud ymholiad o’r fath. Fel arall, ystyrir yn ôl y gyfraith eich bod wedi derbyn anfoneb o’r fath ac yn mynd ati i brosesu’r taliad erbyn dyddiad disgwyl y taliad. Ni wneir unrhyw ystyriaeth ar ôl diwedd y cyfnod 14 diwrnod hynny.

Os ydych am drafod telerau masnachu ychwanegol gyda Arfon Software Cyf, cysylltwch â ni. Ystyrir trafod telerau cyn cyhoeddi anfonebau a/neu cyn i wasanaethau gael eu cyflenwi neu’u cytuno yn unig.

Rhaid gwneud yr holl daliadau mewn Punnoedd Sterling y DU trwy BACS, neu siec yn ddaliadwy i ‘Arfon Software Cyf’ a’i hanfon i Arfon Software Cyf, Yr Hen Ysgol, Canolfan Dylunio a Menter Eryri, Brynrefail, Gwynedd, LL55 3NR.

Os ydych yn dymuno talu trwy drosglwyddiad cyfrif banc (BACS) cysylltwch â ni ar accounts@semantise.com neu ffoniwch: 01286 870 106 .

Sylwch: os ydych yn methu unrhyw daliad erbyn dyddiad disgwyl y taliad ac wedi methu i godi gwrthwynebiad yn unol â’r amodau uchod, bydd gennym yr hawl i atal darpariaeth unrhyw a phob un Gwasanaeth pellach oni wneir y taliad yn llawn. Os ystyrir bod yna fethiant pwrpasol i dalu, gallai hyn arwain at weithdrefnau cyfreithiol yn erbyn chi a/neu’ch sefydliad.

Cysylltwch â ni